Akademia Integracji Społecznej

„Akademia Integracji Społecznej” – to realizacja projektu pt. „Zajęcia opiekuńczo – edukacyjne we Włostowie” z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W bieżącym roku w ramach niniejszego konkursu Stowarzyszenie ‚Nasz Włostów” podjęło działania związane z kontynuacją prac , które w wymiarze lokalnym okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę ” w związku z czym uruchomione zostały zajęcia z dziećmi w wieku od 3-5 lat . Projekt ma na celu sprzyjać minimalizowaniu dysproporcji edukacyjnych jakie powstają w wyniku braku możliwości edukacji przedszkolnej pomiędzy wsią a miastem, gdzie oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym jest bardziej dostępną i w wielu przypadkach subsydiowana przez samorządy lokalne.

W ramach realizacji projektu do rodziców i opiekunów skierowane zostały informacje o wpływie edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka oraz w dalszej perspektywie, na proces wyrównywania szans edukacyjnych między miastem a wsią. Realizacja powyższych działań wpłynie w pozytywny sposób na postrzeganie edukacji na poziomie wczesno przedszkolnym i przedszkolnym pozwoli wpłynąć na zmianę postrzegania rozdzielenia zadań związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego. Wszystkie te elementy pozwolą na wzrost świadomości mieszkańców w zakresie samoorganizacji jak również wzrost roli organizacji pozarządowych w zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców.

Celem planowanych do realizacji w najbliższym okresie czasu zadań możliwych do sfinansowania w ramach konkursu Akademia Integracji Społecznej jest: Prowadzenie działań pozwalających na wzrost roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym mieszkańców wsi Włostów oraz rozwiązywania problemów organizacji czasu dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej jak również uczestniczą w procesie poszukiwania zatrudnienia.