Cele stowarzyszenia

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”

Trzy lata temu, dzięki wysiłkom grupy niezwykłych osób, przekonanych o skuteczności niesienia pomocy innym i budowania lepszej przyszłości poprzez solidną pracę, powstało Stowarzyszenie „Nasz Włostów”. Dzięki trafnym wyborom, ciężkiej pracy i odrobinie szczęścia Stowarzyszenie rozwija się i realizuje swoje cele. Poznając historię powstania i rozwoju organizacji można się wiele nauczyć, między innymi o tym, jak dużo możemy sami zdziałać, a także, jak wiele mogą nam pomóc przychylne osoby i instytucje. Stowarzyszenie „Nasz Włostów” jest niedochodową organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną na podstawie: Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Ministra – Szefa Rady Ministrów z dnia 19.01.1996, konkordat art. 4 ust. 3.

Władze Stowarzyszenia:

Barbara Brzeska – Prezes zarządu
Krzysztof Hajdukiewicz – Z-ca prezesa
Antonina Targosz – Skarbnik-księgowy
Ewa Chudaś – Sekretarz

Cele Stowarzyszenia:

1. Aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Promowanie miejscowości Włostów oraz okolic i ich mieszkańców.
4. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego, kultury fizycznej i sportu.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
6. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu wsi, ochrony środowiska.
7. Podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji osób.
8. Podejmowanie działań na rzecz renowacji zabytków i obiektów sakralnych i kultu religijnego.
9. Działania dobroczynne.
10. Pozyskiwanie środków na działania z dostępnych funduszy pomocowych.
11. Działalność gospodarcza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
2.Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.
3.Organizowanie konferencji, seminariów szkoleń, kursów językowych.
4. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych miejscowości.
5.Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.
6.Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
7.Dbanie o czystość i wygląd zewnętrzny miejscowości.
8.Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia:

1) Działania na rzecz miejscowości.

Zadaniem pierwszym była prośba Zarządu Stowarzyszenia skierowana do Wójta Gminy Lipnik pana Józefa Buliry o użyczenie pomieszczenia na siedzibę stowarzyszenia. Dzięki jego przychylności początkowo mogliśmy się spotykać w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie, a następnie otrzymaliśmy pomieszczenia w budynku administracyjno-biurowym we Włostowie, w którym Stowarzyszenie zamierzała utworzyć punkt przedszkolny. W budynku tym Stowarzyszenie przeprowadziło wiele prac remontowych i adaptacyjnych zmierzających do prowadzenia zajęć opiekuńczo-edukacyjnych, jak również wyporządkowali otoczenie wokół budynku. Zaangażowanie członków stowarzyszenia spotkało się z aprobatą samorządu lokalnego i mogliśmy liczyć na pomoc wójta Gminy pana Józefa Buliry, który zlecił wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku. Obecnie znajduje się tu siedziba Stowarzyszenia i prowadzone są zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zgodnie z działalnością statutową nasze działania obejmują opieką najmłodsze pokolenie w wieku przedszkolnym. W przyszłości zamierzamy utworzyć Punkt Przedszkolny, obecnie złożyliśmy wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na utworzenie placówki przedszkolnej. W pierwszym roku działalności 2007 roku odpowiedzieliśmy na ofertę Gminy Lipnik i zorganizowaliśmy Ognisko przedszkolne, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Zorganizowane było przez stowarzyszenie i prowadzone na terenie Zespołu Szkół we Włostowie, działanie to utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie takiej placówki w naszej miejscowości.
Jednym z wielu działań podjętych przez Stowarzyszenie było porządkowanie zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni 8,20 h. znajdującego się w naszej miejscowości. Jest on wpisany do rejestru zabytków jako zespół pałacowo-parkowy. Dzięki naszym staraniom uzyskaliśmy umowę użyczenia na wyżej wymieniony obiekt. Efektem tych działań jest uporządkowany częściowo park i odsłonięte piękne okazy drzew, które czekają na objęcie ich ochroną i zabezpieczeniem. Dotacja uzyskana z MKiDN pozwoliła na wykonanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej przy ruinach pałacu Karskich i Zborze Ariańskim (lamusie). Stowarzyszenie podejmuje próby przywrócenia dawnej świetności zespołowi pałacowo-parkowemu. W tym celu realizuje różnego rodzaju projekty z Programu Integracji Społecznej, Działaj lokalnie, stara się pozyskać środki zewnętrzne. Nawiązując do przeszłości i pierwotnych założeń parku zamierzamy utworzyć ” Park krajobrazowy”.

2) Działania na rzecz integracji społecznej

Przy Stowarzyszeniu została utworzona dziecięca grupa teatralna im. Bł. Wincentego Kadłubka. Przygotowuje ona przedstawienia i sztuki teatralne z okazji okolicznościowych świąt; dzień babci, dzień matki, dzień dziecka na które zaprasza mieszkańców . Do tej pory grupa wystawiła:

a) z programu Działaj Lokalnie projekt „Teatr na własnym podwórku” – przedstawienie „Mały Książę”, W trakcie realizacji programu dzieci uczestniczyły w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez stowarzyszenie prowadzonych przez aktorów z Teatru im. Stefana Żeromskiego z Kielc. Kontakt z profesjonalistami dał szansę dzieciom wydobyć drzemiące talenty artystyczne.
b) z okazji Dnia Matki – przedstawienie „Serce Matki”,
c) z okazji Dnia Babci – uroczystą akademię,
d) montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II,
e) z programu Integracji Społecznej – przedstawienie „Z życia Bł. Wincentego Kadłubka”.
f) Organizacja konkursu „Moja okolica w fotografii i malarstwie”, pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. Realizowaliśmy projekt „Plener letni”, były to zajęcia wakacyjne w czasie których odbywały się warsztaty z malarstwa prowadzone przez artystę plastyka na terenie miejscowości Włostów.
Stowarzyszenie organizuje również wypoczynek wakacyjny połączony z zajęciami plastycznymi , teatralnymi dla dzieci w ich miejscu zamieszkania. Korzystając z programów integracji społecznej organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci od 9 do 14 lat w czasie wakacji letnich, w trakcie których dzieci wyjeżdżają na pływalnię, oraz zwiedzają zabytkowe miasta. Dzięki realizacji programu Działaj lokalnie mogliśmy zakupić sprzęt do siatkówki i utworzyć boisko. Sprzęt dostępny jest dla dzieci i młodzieży pragnących czynnie wypoczywać. Działania nasze zmierzają aby na terenie parku utworzyć placyk rekreacyjny dla mieszkańców i turystów .

Stowarzyszenie kładzie nacisk na podnoszenie poziomu kwalifikacji swoich członków poprzez korzystanie ze szkoleń i wyjazdów studyjnych organizowanych przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i organizowanych przez Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego- Lokalna Grupa Działania.

Członkowie Stowarzyszenia czynnie angażują się w życie społeczności lokalnej biorąc udział w różnego rodzaju akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dożynki, Biesiada Świętojańska. Dobra współpraca z samorządem gminnym ma duży wpływ na rozwój całej społeczności Włostowa.