S.D.I.A.K.D.S. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów” we Włostowie realizuje zadanie publiczne od 01.04.2012r. do 31.09.2012r. „Organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych świetlicowych we Włostowie, Słabuszewicach, Kurowie”.

Pomysł nasz adresujemy do dzieci i młodzieży z wiejskiej gminy Lipnik w wieku od 3 do 16 lat.  Celem głównym zadania jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży z gminy ukierunkowanej na rozwój intelektualny i społeczny oraz wyrównywanie różnic edukacyjnych w grupie dzieci wywodzącej się  z rodzin o niskim statusie ekonomicznym i pochodzących z rodzin rolniczych. Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie autorskiego programu działań  opiekuńczo-edukacyjnych w świetlicach środowiskowych. Dokona się to przez rekrutowanie opiekunów – wychowawców pracujących na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, działających w ramach utworzonych świetlic środowiskowych opierających swoją pracę na podstawie innowacyjnego programu zajęć. Program zajęć świetlic środowiskowych będzie ukierunkowany na rozwój cech społeczno-kulturowych, edukacyjnych i profilaktycznych u dzieci i młodzieży i tym sposobem będzie je wspierać w rozwoju osobowości.

Świetlice będą prowadzone w trzech miejscowościach gminy Lipnik: Kurowie, Słabuszewicach, Włostowie. Świetlice będą otwarte przez 64 godz. w m-cu. Planowany cykl pracy każdej z 3 świetlic składa się z trzech  ścieżek tematycznych:

Ścieżka podstawowa – dotyczyć będzie realizacji podstawowej funkcji świetlicy dydaktyczno-opiekuńczo – wychowawczej, czyli wsparcia dzieci i młodzieży.

Ścieżka lokalnych odkrywców dziejów – realizacja programu tej ścieżki ma na celu uatrakcyjnienie prowadzonych świetlic , dzieci i młodzież będzie poznawać dziedzictwo lokalne i historie poprzez odkrywanie losów miejsc historycznie ważnych z terenu gminy Lipnik. W ramach tego działania zaangażujemy najstarszych mieszkańców gminy, którzy pamiętają  historie lokalne i udostępnią zbiory fotografii z przeszłości.

Ścieżka teatralna- w ramach zajęć tej ścieżki  dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach teatralnych na których nauczą się pracy ze scenariuszem teatralnym, ćwiczyć dykcje uczestniczyć w próbach przygotowujących ich do wystawienia przedstawień dla mieszkańców gminy.

Sześciomiesięczny dorobek, rezultaty oraz efekty wypracowane przez dzieci i młodzież w ramach pracy świetlic zostaną zaprezentowane na spotkaniu podsumują cym projekt . Będzie mieć ono charakter imprezy otwartej dla mieszkańców gminy Lipnik. Ścieżki tematyczne zaprezentują rezultaty swojej działalności m.in. w postaci : wystawy fotografii dawnej, przedstawienia teatralnego.